PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Aplomo s.r.o., IČO 60110023 se sídlem Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále jen: „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
email: aplomo@aplomo.cz
telefon: +420 499 433 490
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Jako správce osobních údajů Vás tímto informujeme v souladu s čl. 12 GDPR o zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které jste nám poskytl/a v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky.
Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

·         identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, pokud nakupujete na splátky, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

·         kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa

·         údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy
plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují
oprávněný zájem za účelem ochrany právních nároků. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
 

Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.
Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou:
osoby podílející se na dodání zboží (dopravci) nebo na realizaci plateb na základě smlouvy,
osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
osoby zajišťující marketingové služby.
 
Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR (smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace),
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno na naší  provozovně, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Platné od 15.12.2021