OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „
OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „
Zákon o ochraně spotřebitele“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen také jako (dále jen „VOP“) upravují vzájemný vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi kupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu obchodní společnosti:Základní údaje

Dodavatel:

Aplomo s.r.o., se sídlem Slovany 3051 455, Dvůr Králové nad Labem, 54401, Česká republika, IČ: 60110023, DIČ: CZ60110023, C 5373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.  

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.prostedrevo.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Aplomo s.r.o. (dále jen „Dodavatel“ nebo „my“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“).

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze zákazníka v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. 
1.3. Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.   Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH v zákonem stanovené výši.

2.2.   Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník uvedl a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. 
2.3. Při zadávání objednávky je třeba zvolit ze všech parametrů produktu, čímž zákazník specifikuje konečnou podobu produktu dle jeho osobitého požadavku.

2.4. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl zákazník, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.5. Naši zaměstnanci se s vámi spojí do 2 pracovních dnů ohledně dohodnutí podrobností. S veškerými dotazy se na nás můžete obracet telefonicky nebo e-mailem na adrese objednavky@proste-drevo.cz Náš tým je vždy připraven zodpovědět Vaše dotazy.

2.6 Při telefonickém zadávání objednávky se předpokládá, že zákazník je obeznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2.7. Zákazník má právo zrušit objednávku do 3 dnů od zadání objednávky. Objednávku lze zrušit písemně, a to e-mailem zaslaným na adresu objednavky@proste-drevo.cz. Vyrozumění o zrušení objednávky zasíláme do 48 hodin od doručení e-mailové žádosti.

2.8. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od storna objednávky ze strany dodavatele.

2.9. Ke zrušení objednávky dodavatelem může dojít, pokud u objednaného zboží byla uvedena nesprávná cena vinou překlepu nebo chybných informací o ceně poskytnutých naším výrobcem. Nebo v případě neúměrného navýšení cen vstupního materiálu (dřeva).

2.10. V případě, že bude zakázka zrušena později z důvodu nezaviněného dodavatelem, bude záloha započtena na náhradu škody dodavatele (zahrnující prodejní náklady, rozebrání výrobku na základní díly a odstranění zvolených specifikací a konfigurací apod.)

 

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny zákazníkovi dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2. Při zadávání objednávky můžete uhradit buď plnou kupní cenu nebo složit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny. Zálohu i plnou cenu lze uhradit pouze převodem z účtu nebo v hotovosti. Bez úhrady zálohy nebo plné ceny nedojde k vyřízení objednávky. Ceny uvedené na webu prostedrevo.cz zahrnují DPH v zákonem stanovené výši, a všechny součásti specifikované na stránce produktu.

3.3. Doplatek lze uhradit pouze před dodáním. Doplatek je nutné uhradit zúčtovanými finančními prostředky v plné výši před dodáním/odběrem zboží.

3.4 Pokud nedošlo k úhradě doplatku před dodáním nebo při dodání v důsledku omylu nebo jiných okolností, je zákazník povinen jej okamžitě uhradit. Zákazník v takovém případě nemá právo pozastavit úhradu doplatku s odvoláním na chybějící nebo poškozené součásti výrobku. Chybějící nebo poškozené součásti dodáváme na požádání. 

3.5. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, pokud nebylo předem písemně sjednáno jinak.

3.6. Společně s kupní smlouvou je zákazník povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. 

3.6. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se zákazník stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1.   Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu. Vzhledem k ruční řemeslné výrobě ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

4.2. Doručení je zákazníkům poskytováno na základě jejich žádosti v případě, že si nemohou nebo nechtějí dopravu obstarat sami. Náklady na doručení hradí zákazník.

4.3. Dodavatel informuje zákazníka o aktuální dodací lhůtě před objednáním výrobku. Nedomlouvejte si prosím datum instalace předem, tj. před dodáním objednaného výrobku. Dodavatel nenese odpovědnost za žádné takto vzniklé ztráty. Dodavatel se také nenese odpovědnost za ztráty vzniklé v souvislosti s opožděnou dodávkou.

4.4 Naši zaměstnanci se s vámi spojí 1–5 dnů před domluveným dnem dodání, aby se ujistili, že při dodání bude zajištěna manipulační technika nebo zde bude přítomnost minimálně další zletilé osoby. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

4.5. Nejvhodnější způsoby přepravy včetně cen Vám budou nabídnuty při potvrzení objednávky.

4.6. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.7. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a zboží.

4.8. Objednávku se snažíme dodat v určený den, ale občas dochází k nepředvídaným prodlevám. Pokud k tomu přece jen dojde, přeložíme den dodání na jiné dohodnuté datum.

4.9 Za veškeré škody způsobené na příjezdových cestách, trávníku nebo záhonech přiléhajících k zúžené či obtížně dostupné trase nenese dodavatel odpovědnost.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku.  V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

5.2.   Zákazník bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného (na zakázku) podle přání zákazníka, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

5.3. V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy při produktu zhotoveného podle osobitých požadavků má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a složená záloha bude započtena na náhradu škody.

5.4.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. 5.5.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu zákazníkovi nejpozději do čtrnácti 14 dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně zákazník. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

 

6. Odpovědnost za vady a záruka

6.1. Zákazníkovi před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Zákazník věc podle možnosti prohlédne, co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.2. Na všechny výrobky je poskytnuta záruka na dobu 2 let není-li písemně stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

6.3. Podmínky platnosti záruky na dobu 2 let-záruka je platná pouze za předpokladu správné montáže. Zároveň je dodržena údržba a péče o prvek, tedy pravidelná údržba spojů povrchové úpravy (provedení a obnova nátěru).

6.4. Záruční doba uvedená v bodě 6.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 

6.5.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
6.6.   Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. 

6.7.   Má-li věc vady má zákazník právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má zákazník právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 

6.8. Výrobky obsahující rozbité díly nebo jiné závady budou opraveny nebo vyměněny. Zákazník je povinen kontaktovat dodavatele do 24 hodin od dodání výrobku a pozastavit montáž výrobku.

6.9.   Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. 

6.9. Dřevo je přírodní materiál, proto nelze považovat za funkční vadu výrobku nerovnoměrné zbarvení, výskyt suků ani rosení pryskyřicí. Drobné škrábance nebo přirozené kazy dřeva a struktury nejsou považovány za vady výrobku. Praskliny jsou přirozeným jevem, který se vyskytuje u všech typů dřeva. K prasklinám dochází v důsledku neustálého kolísání vlhkosti způsobovaného proměnlivými povětrnostními podmínkami. Praskliny nijak neovlivňují trvanlivost dřeva, tudíž nejsou považovány za vadu a není třeba se jimi znepokojovat.

6.10. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout záruku v případech, kdy:

a) došlo k nevhodnému užití výrobku

b) nebyl dodán podklad nebo byl podklad špatně nainstalován (např. s nerovným povrchem)

c) stavba byla umístěna na vlhký podklad

d) nebyl každoročně aplikován ochranný nátěr nebo barva (pozn.: impregnační nátěr nebo barvu na olejové bázi nanášejte výhradně na suché dřevo);

e) došlo k průsaku vinou nesprávně položené nebo poškozené střešní krytiny

f) proběhly změny provedené třetí stranou

6.11. Pokud byla stavba dodána a zákazník zkontroloval, že obsahuje všechny součásti a díly, bereme to jako bezvýhradné přijetí objednávky. Naše společnost nenese zodpovědnost za škody způsobené zákazníkem nebo jím najatou firmou během sestavování.

6.12. K výrobě dřevostaveb se používá dřevo s přirozeným obsahem pryskyřice, což má za následek, že dřevo působením povětrnostních podmínek tmavne. Tmavé skvrny nejsou považovány za vadu. Části a díly postižené tmavými skvrnami se nevyměňují. Tmavé skvrny neovlivňují kvalitu dřeva ani trvanlivost výrobků.

6.13. Záruka se nevztahuje na plíseň, kterou může způsobit nedostatečné větrání dřevostavby.

6.14 Každý typ dřeva má své přirozené vlastnosti, které se mohou projevovat rozdíly v barvě, ohybu, prasklinách, trhlinách, krutu, výskytu suků a děr po sucích nebo rozdílnými povrchovými úpravami, které jsou nedílnou přirozenou vlastností tohoto typu stavebního materiálu. Tyto vlastnosti jsou typické pro dřevo sloužící k venkovnímu použití a nelze je zcela eliminovat. Veškeré neimpregnované dřevo je nutné ošetřit kvalitním ochranným impregnačním nátěrem. Dřevo lze také ošetřit kvalitním lakovým tmelem určeným pro venkovní použití, který snižuje pravděpodobnost ohybu, štěpení, krutu apod. po dobu životnosti výrobku.

6.15. Dřevo ošetřujte jen kvalitním impregnačním nátěrem nebo barvou na olejové bázi (pro venkovní použití). Nanášení nátěru nebo barvy je třeba dokončit nejpozději do 7 dnů. Pro vnitřek stavby doporučujeme čirý impregnační nátěr bez zápachu. Uvnitř staveb s grilem nátěr nedoporučujeme (otevřený oheň). Na okenní rámy a dveře naneste několik vrstev, aby byl nátěr co nejúčinnější. Nátěr naneste i na všechna střešní prkna, zejména na konce. Celý postup každoročně opakujte. Impregnační nátěr nebo barvu nanášejte jen na suchý výrobek.

6.16. Fotografie výrobků se mohou mírně lišit od skutečných výrobků v drobných detailech. Řiďte se prosím popisem výrobku. Rozměry udávané na našich webových stránkách a jsou jen přibližné a jako takové je třeba je chápat.

6.17. Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty (rozbití nebo zborcení stavby či jejích dílů a součástí, případně poškození jednotlivých součástí stavby) zaviněné vyšší mocí, tj. přírodními pohromami (prudkým větrem, bouřkou) a dalšími živelnými silami. V těchto případech nepřijímáme žádné žádosti o odškodnění či vrácení peněz.

7. Montáž

7.1. Zákazník si může montáž provést svépomocí – pouze však osobou znalou v oboru – specialistou, přesně podle návodu dodaného výrobcem společně s výrobkem. Při montáži je třeba dodržet všechny stavební a bezpečnostní předpisy.

7.2. Zákazníkovi lze za příplatek montáž zajistit.

7.3. V případě montáže bude uzavřena individuální smlouva o dílo.

 

8. Stavební připravenost

 

8.1. Zákazník se před výstavbou seznámí se stavebními předpisy, které regulují a upravují možnost výstavby tohoto typu staveb.

8.2. V případě, že si nad rámec samotného zboží zákazník u dodavatele objedná i jeho montáž nebo instalaci v místě dle své volby, je zákazník povinen svým nákladem a na svou odpovědnost zajistit před dodáním zboží připravenost místa montáže nebo instalace takovým způsobem, aby mohl dodavatel montáž nebo instalaci objednaného zboží řádně provést (tj. zákazník je zejména povinen zajistit přívod elektrické energie, dostatek místa (prostoru) pro montáž či instalaci objednaného zboží, apod.).

8.3. V případě, že zákazník své povinnosti dle předchozí věty řádně a včas nesplní (tj. dodavatel zejména nebude schopen objednané zboží při jeho dodání zákazníkovi na dohodnutém místě namontovat či nainstalovat), je zákazník povinen nahradit dodavateli veškeré náklady spojené s porušením svých povinností (tj. například opětovné dopravné či cestovné a jakékoli další náklady, které by jinak dodavateli v souvislosti s montáží či instalací zboží nevznikly).

 

9. Závěrečná ustanovení

 

9.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění.

9.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

Smluvní strany si mohou písemně sjednat podmínky kupní smlouvy odchylně od těchto obchodních podmínek.

 

Místo a datum zveřejnění obchodních podmínek:

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 01.02.2023